Hopp over båndkommandoer Hopp til hovedinnhold

Brudd på arbeidsmiljøloven kan medføre gebyr i millionklassen

24.01.2014
arbeid;arbeidsmiljøloven;HMS;arbeidsplass;brudd;advokat;oslo;jobb;sikkerhet
Av advokatfullmektig Sondre Melvold Andersen og partner Bjørn Jacobsen
 
Den 1. januar 2014 trådte en ny gebyrbestemmelse i arbeidsmiljøloven i kraft. Bestemmelsen gir Arbeidstilsynet kompetanse til å ilegge arbeidsgivere/virksomheter gebyrer for overtredelse av arbeidsmiljøloven og dens tilhørende forskrifter.
 

Arbeidstilsynets kompetanse til å ilegge gebyr


Arbeidstilsynet har tidligere hatt en viss adgang til å ilegge gebyrer for å dekke Arbeidstilsynets utgifter til kontroll, godkjenning, sertifisering etc. I tillegg kan Arbeidstilsynet ilegge tvangsmulkt ved manglende etterlevelse av pålegg. Lovendringen innebærer at Arbeidstilsynet nå har en vesentlig videre adgang til å ilegge gebyrer.
 
 
Den nye § 18-10 i arbeidsmiljøloven angir at gebyr kan ilegges dersom arbeidsgiver eller noen som har handlet på vegne av virksomheten har overtrådt de samme bestemmelser/områder hvor Arbeidstilsynet har påleggskompetanse. Disse områdene fremgår av § 18-6 1. ledd, som omfatter store deler av arbeidsmiljøloven, med hovedvekt på HMS-relaterte bestemmelser. Dette vil typisk gjelde brudd på bestemmelsene om arbeidstid og overtid, manglende  HMS-internkontrollsystem eller ved brudd på reglene om sikkerhet på arbeidsplassen. Arbeidstilsynets kompetanse omfatter også de forskrifter som har hjemmel i bestemmelsene det vises til i § 18-6 1. ledd.
 
Gebyret kan ilegges uten at noen enkeltpersoner har utvist skyld. Det er tilstrekkelig at det kan konstateres brudd på bestemmelsene, altså et tilnærmet objektivt ansvar.
 
Det er verdt å merke seg at bl.a. bestemmelsene om oppsigelse og avskjed er unntatt fra påleggs- og gebyrbestemmelsene. Det kan derfor ikke ilegges gebyr dersom arbeidsgiver urettmessig gir oppsigelse eller avskjed.
 

Om gebyret


Dersom det ilegges gebyr, kan dette maksimalt utgjøre 15 ganger grunnbeløpet. Per 22.01.14 er grunnbeløpet på kr 85 245,-, slik at maksimumsgrensen per i dag er kr 1 278 675,-.
 
Selv om virksomheten har brutt noen av reglene som kan medføre gebyr, er det ingen automatikk i at gebyr ilegges. Om det skal ilegges gebyr, og også størrelsen på gebyret, beror på Arbeidstilsynets skjønn. Bestemmelsen i § 18-10 angir en rekke momenter som det særlig skal legges vekt på dersom Arbeidstilsynet vurderer å ilegge gebyr. De viktigste momentene er:
 
  • hvor alvorlig overtredelsen er,
  • graden av skyld,
  • om det foreligger gjentatte brudd,
  • om overtredelsen kunne vært forebygget ved retningslinjer, opplæring kontroll eller andre tiltak
  • om virksomheten har oppnådd eller kunne ha oppnådd noen fordel ved overtredelsen
  • om overtredelsen er begått for å fremme virksomhetens interesser
  • om andre reaksjoner blir ilagt som følge av overtredelsen
  • virksomhetens økonomiske evne
  • den preventive effekten
 
 

Vår anbefaling til bedrifter


Bakgrunnen for innføringen av gebyrregelen er å styrke og effektivisere Arbeidstilsynets rolle, samt å sørge for et enda større fokus på HMS i bedrifter. Det er grunn til å tro at Arbeidstilsynet vil bruke denne nye kompetansen aktivt, og at det i fremtiden vil bli ilagt en rekke gebyrer.
 
Ettersom arbeidsmiljølovens bestemmelser, og særlig forskriftsverket til loven, utgjør et omfattende regelverk som også endres relativt hyppig, er det viktig at bedriften har fokus på dette. Vår anbefaling er derfor at bedrifter i alle fall gjennomgår internt HMS-regelverk, internkontrollsystem og rutiner for arbeidstid og avstemmer om disse rutinene er oppdaterte og i samsvar med arbeidsmiljølovgivningens krav.
 
Brækhus Dege Advokatfirma DA har flere advokater med omfattende erfaring innen HMS og HMS-relaterte spørsmål, og også håndtering av saker hvor Arbeidstilsynet har opprettet tilsynssak. Kontakt oss dersom du er usikker på om din virksomhet oppfyller arbeidsmiljølovens krav.
 
 

 
 Oslo, 24.1.2014
 
 
www.bd.no
Oslo
Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 (inng. Ruseløkkv.)
Postadresse: Postboks 1369 Vika, 0114 Oslo
Telefon: +47 23 23 90 90
Telefaks: +47 22 83 60 60
ASKER OG BÆRUM
Besøksadresse: Rådmann Halmrasts vei 7
Postadresse: Postboks 216, 1300 Sandvika
Telefon: +47 67 21 69 00
Telefaks: +47 67 80 90 61
FOLLO
Besøksadresse: Jernbaneveien 4
Postadresse: Postboks 76, 1401 Ski, Norway
Telefon: +47 64 91 41 41
Telefaks: +47 64 91 41 42

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev:

E-post:    advokat@bd.no

Følg oss på:Facebook LinkedIn

Org. nr.:    980 515 877 (Brækhus Dege Advokafirma DA)      980 691 519 (Brækhus Dege Eiendom AS)      975 801 179 (BD VAT and Tax Services AS)

© Brækhus Dege Advokatfirma DA
Designet av Design Container