Hopp over båndkommandoer Hopp til hovedinnhold

STATSBUDSJETTET 2014 - de viktigste endringene

08.11.2013
Den nye regjeringen har i dag 8. november 2013 lagt frem sitt Statsbudsjett for 2014. De viktigste endringene i forhold til den avtroppende regjeringens forslag er:
 
·         Arveavgiften fjernes fra 1.1.2014. Merk at dette for enkelte grupper kan medføre en betydelig skjerpet beskatning ved fremtidig salg av arvede midler (sekundærbolig, næringseiendom mv – men ikke vanlig bolig, fritidsbolig og gårdsbruk).

·         Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres med 1 prosentenhet til 27 prosent - også for privatpersoner. Effekten av dette reduseres noe ved økning i trygdeavgiften.

·         Det blir ikke skjerpede regler for beskatning ved salg av egen bolig.
 
  
Sammen med videreføring av den avgåtte regjeringens forslag, blir de viktigste endringene i skatte- og avgiftssystemet for 2014 som følger:
 
 
Næringsbeskatning
 
·         Skattesatsen for alminnelig inntekt reduseres til 27%
·         Trygdeavgiften for næringsdrivende økes med 0,4 prosentenheter til 11,8%
·         Startavskrivninger saldogruppe d (maskiner mv) økes til 30% i år 1 (deretter 20%)
·         Begrensningene i gjeldsrentefradraget mellom nærstående selskaper gjennomføres med visse endringer – se nærmere om disse reglene nedenfor
 
 
Personbeskatning
 
·         Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres til 27%
·         Trygdeavgiften økes med 0,4 prosentenheter til 8,2% (lønn) og 5,1% (pensjonsinntekt). Dette for å nøytralisere provenytapet noe som følge av reduksjonen i skattesatsen for alminnelig inntekt til 27%
·         Den avgåtte regjeringens forslag om innstramming i reglene for beskatning ved salg av egen bolig videreføres ikke.
·         BSU ordningen forbedres ved at årlig sparebeløp økes til kr 25 000. Samlet sparing økes til kr 200 000.
·         Økt skattlegging av rimelige lån i arbeidsforhold. Dette gjennomføres ved at påslaget i normrenten økes med 1,25 prosentenheter (0,25 mer enn den avgåtte regjeringen). Med dagens normrente medfører det at fordelen av lån i arbeidsforhold med en lavere rente enn 3% skattlegges (27%).  
·         Skatteklasse 2 fjernes
·         Forenkling av beskatningen ved arbeidsgivers dekning av EKOM-tjenester videreføres - inntektstillegg på kr 4 400 dersom arbeidsgiver dekker én eller flere tjenester
·         Endringer i reglene om fordeling av gjeld og gjeldsrentefradrag videreføres. For skattytere med alminnelig skatteplikt til Norge skal bolig/fritidsbolig innen EØS beskattes som om eiendommen hadde ligget i Norge. Dette får betydning for skattytere med eiendom i land som Norge har unntaksbasert skatteavtale med (Italia, Portugal, Tyskland, Belgia, Malta, Bulgaria, Slovenia)
 
Arveavgift
 
Arveavgiften fjernes i sin helhet.
 
Dette får også innvirkning på beskatningen ved at arvelaters skattemessige inngangsverdier som hovedregel overføres til arvingene (slik det allerede er i dag for så vidt gjelder arvede aksjer/selskapsandeler).  Men for bolig, fritidsbolig, alminnelig gårdsbruk eller skogbruk som arvelater/giver kunne solgt skattefritt på dødsfallstidspunktet/gavetidspunktet, skal det fastsettes ny inngangsverdi på mottagers hånd tilsvarende markedsverdi.
 
Endringene foreslås iverksatt 1. januar 2014. Dagens regler vil gjelde avgiftspliktige gaver som gis før årsskiftet.
 
Arv ved dødsfall før årsskiftet følger også de gamle reglene (uavhengig av om det besluttes privat eller offentlig skifte).
 
 
Formueskatt
 
Satsen for formueskatt reduseres med 0,1prosentenehter til 1% (i dag 1,1%).
 
Forslaget om å øke ligningsverdi næringseiendom og sekundærbolig videreføres og økes følgelig med 10 prosentenheter til 60% av anslått markedsverdi
  
 
Nærmere om begrensning av fradragsretten for renter på lån til nærstående
 
Den avgåtte regjeringens forslag om begrensing av fradrag for rentekostnader til nærstående parter videreføres i hovedtrekk, men terskelverdien økes fra 3 mill til 5 mill i netto rentekostnader.
 
Dette innebærer at foretak med netto rentekostnader under 5 mill ikke rammes av lovendringen.
 
Den tidligere regjeringen foreslo at renter på ekstern gjeld med sikkerhetsstillelse fra nærstående også skulle anses som interne renter. Her er det varslet unntak for visse typer lån med sikkerhetsstillelse fra nærstående parter. Dette vil bli gjort i forskrifts form.
 
Reglene innebærer at man ikke får skattemessig fradrag for netto rentekostnader til nærstående som overstiger 30% av en særskilt fastsatt resultatstørrelse. Denne beregnes slik:
 
·         Utgangspunkt: alminnelig inntekt / fremførbart underskudd
·         + skattemessige avskrivninger
·         + rentekostnader
·         - renteinntekter
 
Maksimalt fradrag for rentekostnader betalt til nærstående parter vil være 30%
av dette beløpet.
 
Rentekostnader som ikke kan fradragsføres etter ovennevnte kan fremføres til fradrag i inntil 10 år.
 
 
----------------
 
Oslo, 8. november 2013
 
Adv. Toralv Follestad
follestad@bd.no
 
Adv. Antonio Holstad
holstad@bd.no
www.bd.no
Oslo
Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 (inng. Ruseløkkv.)
Postadresse: Postboks 1369 Vika, 0114 Oslo
Telefon: +47 23 23 90 90
Telefaks: +47 22 83 60 60
ASKER OG BÆRUM
Besøksadresse: Rådmann Halmrasts vei 7
Postadresse: Postboks 216, 1300 Sandvika
Telefon: +47 67 21 69 00
Telefaks: +47 67 80 90 61
FOLLO
Besøksadresse: Jernbaneveien 4
Postadresse: Postboks 76, 1401 Ski, Norway
Telefon: +47 64 91 41 41
Telefaks: +47 64 91 41 42

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev:

E-post:    advokat@bd.no

Følg oss på:Facebook LinkedIn

Org. nr.:    980 515 877 (Brækhus Dege Advokafirma DA)      980 691 519 (Brækhus Dege Eiendom AS)      975 801 179 (BD VAT and Tax Services AS)

© Brækhus Dege Advokatfirma DA
Designet av Design Container