Hopp over båndkommandoer Hopp til hovedinnhold

Statsbudsjettet 2015: Skatt og merverdiavgift

09.10.2014
Skatt

Person

·         FORMUESKATT:
o    Øke innslaget for formueskatt fra kr. 1 000 000,- til kr. 1 200 000,-.
o    Redusere skattesatsen fra 1 prosent til 0,75 prosent.
o    Verdsette formueskattegrunnlaget av næringseiendommer og sekundærbolig nr. 2 til 80 prosent av markedsverdi fra tidligere 60 prosent. Hvor skatteyter har flere sekundærboliger vil den først anskaffede fremdeles verdsettes til 60 prosent.
 
·         LØNNSBESKATNING:
o    Øke den laveste renten arbeidsgiver kan tilby til ansatte uten at den ansatte fordelsbeskattes med 0,25 prosentenheter.
o    Redusere trygdeavgift på lønn/trygd og på næringsinntekt med 0,1 prosentenhet til 8,1 prosent og 11,3 prosent.
o    Heve innslagspunktet i toppskatten: trinn 1 til kr. 552 300,- og trinn 2 til kr. 885 600,-
o    Øke øvre grense for minstefradrag i lønnsinntekt: fra kr. 84 150,- til kr. 87 950,-.
 
·         SKATTEKLASSER
o    Oppheve skatteklasse 2 for ektepar.

Næring

·         FRADRAG:
o    Kommandittister og stille deltakere i indre selskap: fjerne adgangen til å kunne trekke fra selskapsunderskudd i alminnelig inntekt fra andre kilder. Underskuddet skal i stedet fremføres til fradrag i fremtidig inntekt fra selskapet, eller gevinst ved realisasjon av andel i selskapet.
 
·         GEVINSTBESKATNING VED UTTAK FRA NORSK BESKATNINGSOMRÅDE:
o    Ny betalingsordning på skatt på latente gevinster som innebærer skatteskjerpelse for fysiske driftsmidler, finansielle eiendeler og forpliktelser som tas ut av norsk beskatningsområde.
o    Betale skatten i årlige rater over 7 år (tidligere: tidspunktet for realisasjon). Faktisk realisasjon medfører at all skatt forfaller i sin helhet på realisasjonstidspunktet.
 
·         ARBEIDSGIVERAVGIFT
o    Øke den øvre grensen i fribeløpsordningen i arbeidsgiveravgiften til kr. 500 000,-. Ordningen skal også gjelde for tidligere unntatte sektorer.
 
·         HØYERE SATS FOR KILOMETERGODTGJØRELSE
o    Øke satsen for skattefri kilometergodtgjørelse for reiser inntil 10 000 km til kr. 4,10.
 
·         SKATTEFUNN
o    Øke beløpsgrenser for egenutviklede FoU-prosjekter fra kr. 8 000 000,- til kr. 15 000 000,-, og for innkjøpt FoU fra kr. 22 000 000,- til kr. 33 000 000,-. Den samlede øvre grensen er kr. 33 000 000,-.
 
Merverdiavgift

Økt beløpsgrense for registreringsplikt i MVA-registeret

·         ØKT BELØPSGRENSE FRA KR 50 000 TIL KR 150 000
o    Samme beløpsgrense for næringsdrivende og veldedige og allmennyttige institusjoner og foreninger.
o    Avgiftssubjekter som er registrert, men med omsetning under 150 000 kr, vil slettes fra MVA-registeret
o    Overgangsregel for tidligere registrert avgiftssubjekt med hensyn til plikt om å tilbakebetale tidligere fradragsført merverdiavgift
o    Ikrafttredelse 1. januar 2015

Leasing og utleie av personkjøretøy

·         LEASING OG UTLEIE AV PERSONBILER
o    Økt bindingstid fra 3 til 4 år for fullt fradrag ved salg eller omdisponering av kjøretøyet
o    Høyere avskrivning av MVA det første året enn øvrige 3 år
o    Avgiftslettelse for kjøretøy som selges etter 1.5 år
o    Økt avgiftsbelastning for kjøretøy som beholdes lenger enn 1.5 år
o     Ikrafttredelse 1.januar 2015
o    For avtaler/anskaffelser inngått forut for 1.januar 2015/før forslaget ble kjent, gjelder tidligere regler

Forvaltningstjenester fra boligbyggelag til borettslag

·        FORSLAG OM OPPHEVELSE AV AVGIFTSUNNTAKET FOR FORVALTNINGSTJENETER SE § 3-16
o    Generell avgiftsplikt ved levering av forvaltningstjenester fra boligbyggelag til tilknyttet borettslag
o    Sats på 25 %
o    Full fradragsrett etter § 8-1 flg.
o    Ikrafttredelse 1.januar 2015

Merverdiavgift i statlig sektor

·         NETTOFØRING AV MVA I ORDINÆRE STATLIGE ORGAN
o    Gjelder for departement og underliggende etater
o    Ingen MVA belastning i budsjett og regnskap, men utgifter til MVA kan føres til fradrag.
o    MVA vil ikke være en endelig kostnad for forvaltningsorganene
o    Ikrafttredelse 1. januar 2015
·         NØYTRAL ORDNING FOR HELSEFORETAKENE
o    Startet arbeid med tilsvarende ordning for helseforetakene
o    Anslått ikrafttredelse 1.januar 2016

Aviser

·         FELLES LAVERE MERVERDIAVGIFTSSATS PÅ 8% FOR AVISER OG E-AVISER
o    Prosess med sikte om å notifisere merverdiavgiftssats på 8 % for avviser og e-aviser
o    Lik sats slik at aviser i papirform ikke er fritatt for merverdiavgift
o    Overgangsordning på 5 år for papiraviser fra nullsats til 8 %
o    Foreslås tidligst i Revidert Statsbudsjett 2015 med mulig ikrafttredelse 1.juli 2015
www.bd.no
Oslo
Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 (inng. Ruseløkkv.)
Postadresse: Postboks 1369 Vika, 0114 Oslo
Telefon: +47 23 23 90 90
Telefaks: +47 22 83 60 60
ASKER OG BÆRUM
Besøksadresse: Rådmann Halmrasts vei 7
Postadresse: Postboks 216, 1300 Sandvika
Telefon: +47 67 21 69 00
Telefaks: +47 67 80 90 61

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev:

E-post:    advokat@bd.no

Følg oss på:Facebook LinkedIn

Org. nr.:    980 515 877 (Brækhus Dege Advokafirma DA)      980 691 519 (Brækhus Dege Eiendom AS)      975 801 179 (BD VAT and Tax Services AS)

© Brækhus Dege Advokatfirma DA
Designet av Design Container