Hopp over båndkommandoer Hopp til hovedinnhold

EU-domstolen erklærer datalagringsdirektivet for ugyldig

11.04.2014

EU – domstolen erklærte den 8. april 2014  datalagringsdirektivet for ugyldig. Domstolen slo fast at direktivet innebærer et omfattende og særlig alvorlig inngrep i den grunnleggende rett til respekt for privatlivet og beskyttelse av personopplysninger.
 

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU i 2006, som følge av terrorangrepene i New York, Madrid og London. Direktivet ble vedtatt i Norge i 2011, men tiltredelsen har blitt utsatt en rekke ganger.
Direktivet pålegger medlemsstatene å sikre at teleleverandører lagrer trafikk, lokaliserings - og identifiseringsdata. Hensikten er å forebygge, etterforske, avsløre og forfølge alvorlig kriminalitet, herunder særlig organisert kriminalitet og terrorisme.
Direktivet har vært omstridt i en rekke land og det har derfor vært knyttet stor spenning til EU-domstolens avgjørelse. Avgjørelsen kom etter forespørsel fra Irland og Østerrike.
Generaladvokat Cruz Villalón slo tidligere fast i sin anbefaling at direktivet var i strid med EU’s Charter om grunnleggende rettigheter og at det utgjør et alvorlig inngrep i borgernes personvern.    

Nærmere om avgjørelsen
EU-domstolen bemerket innledningsvis at data som lagres gjør det mulig å identifisere hvem, når, hvor og hyppigheten av kommunikasjon som har funnet sted. Retten fremholdt derfor at når slik data ses under ett, kan det gi svært presise opplysninger om privatlivet til borgerne, og at direktivet derfor griper inn på en særdeles alvorlig måte i den enkeltes rett til privatliv og beskyttelse av personopplysninger. Det ble i tillegg fremholdt at slik lagring kan gi borgerne følelsen av å være under konstant overvåkning.
Retten erkjente imidlertid at lagring av data etter direktivet oppfyller et mål som er av allmenn interesse, herunder å bekjempe alvorlig kriminalitet, samt styrking av offentlig sikkerhet. Til tross for dette slo retten fast at proporsjonalitetsprinsippet var overskredet. Det ble særlig lagt vekt på at direktivet ikke i tilstrekkelig grad begrenser inngrep i personvernet til det som er strengt nødvendig. Retten bygget her på tre hovedargumenter. For det første differensierer ikke direktivet mellom hvilken type trafikkdata eller hvilke borgere som omfattes. For det andre følger det ingen objektive vilkår for når nasjonale myndigheter skal gis tilgang til data. For det tredje ble det sett hen til at lagringstiden varierer fra seks til 24 måneder uten videre føringer.
Retten la i tillegg vekt på det ikke forelå tilstrekkelige tiltak for å hindre risikoen for ulovlig adgang og misbruk av data. Endelig ble direktivet kritisert for at det åpner for at data kan lagres utenfor EU.
Som følge av EU-domstolens avgjørelse er direktivet i sin helhet ulovlig. Dette innebærer derfor at Norge ikke lenger er forpliktet gjennom EØS – avtalen til å innføre direktivet.
 
 
 
www.bd.no
Oslo
Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 (inng. Ruseløkkv.)
Postadresse: Postboks 1369 Vika, 0114 Oslo
Telefon: +47 23 23 90 90
Telefaks: +47 22 83 60 60
ASKER OG BÆRUM
Besøksadresse: Rådmann Halmrasts vei 7
Postadresse: Postboks 216, 1300 Sandvika
Telefon: +47 67 21 69 00
Telefaks: +47 67 80 90 61
FOLLO
Besøksadresse: Jernbaneveien 4
Postadresse: Postboks 76, 1401 Ski, Norway
Telefon: +47 64 91 41 41
Telefaks: +47 64 91 41 42

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev:

E-post:    advokat@bd.no

Følg oss på:Facebook LinkedIn

Org. nr.:    980 515 877 (Brækhus Dege Advokafirma DA)      980 691 519 (Brækhus Dege Eiendom AS)      975 801 179 (BD VAT and Tax Services AS)

© Brækhus Dege Advokatfirma DA
Designet av Design Container